Formular 3
SPLOŠNI POSLOVNI POGOJI ZA NAKUP, PRODAJO IN HRANJENJE PLEMENITIH KOVIN V ŠVICI

Elementum d.o.o.
Poslovna cona A 35, 4208 Šenčur, Slovenija
Tel: +386 4 279 19 90 Fax +386 4 279 19 91
Email: info@elementum.si
www.elementum.si
Ti splošni poslovni pogoji veljajo za vsako fizično, pravno ali drugo osebo ali združenje (v nadaljevanju: stranka), ki želi kupiti, prodati in shraniti plemenite kovine (zlato) v Švici.

Ti splošni poslovni pogoji so sestavni del pogodbenega odnosa med stranko in podjetjem Elementum, d.o.o.

1. člen - Podatki o podjetju:

Podjetje: Elementum, trgovina in posredovanje, d.o.o.
  (krajše: Elementum, d.o.o.)
Naslov: Poslovna cona A 35, 4208 Šenčur, Slovenija
Kontaktne številke: Tel: +386 4 279 19 90 Fax: +386 4 279 19 91
Elektronska pošta: info@elementum.si
Spletna stran: www.elementum.si
Odgovorna oseba: Peter Slapšak, direktor
Davčna številka podjetja: SI87644363
Matična številka podjetja: 2229765
Številka transakcijskega računa: SI56-3400-0101-5741-490
Banka: Sparkasse , Delavska cesta 26, 4208 Šenčur, Slovenija
IBAN: SI56 3400 0101 5741 490
BIC / SWIFT: KSPKSI22

Podjetje Elementum, (v nadaljevanju: Elementum) je od dne 04.09.2006 vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Kranju, pod številko: 1/08307/00.


2. člen - Pravno razmerje, namen in obseg
Elementum je trgovsko podjetje s plemenitimi kovinami, za katere ponuja možnosti nakupa, prodaje in varovanega hranjenja v brezcarinskem skladišču v Švici, na lokaciji: Zürich Airport Free Zone Vault. Ti strogo varovani trezorji so neodvisni od splošnega bančnega sistema. Poleg tega obstaja tudi možnost varovane hrambe srebra, platine in paladija, brez obremenitve z davkom na dodano vrednost ob nakupu.
Osnova za pravno razmerje so ti splošni pogoji, pravilno in popolno izpolnjena pristopna izjava, ter potrditev pogodbe s strani podjetja Elementum.
Pravno razmerje (pogodba) se sklepa v slovenskem jeziku. Podjetje Elementum shranjuje pogodbe v online obliki na lokaciji podjetja.

3. člen - Pranje denarja in identifikacija dejanskega lastnika
Elementum deluje po določilih Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT, Uradni list RS, št. 60/07 in naslednji), ki določa ukrepe, pristojne organe ter postopke za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.
Elementum ne sprejema nobenih vplačil v gotovini. Vsa nakazila potekajo preko bančnih računov.

Pred sklenitvijo pravnega razmerja je potrebna obvezna identifikacija (ugotavljanje istovetnosti) stranke v skladu z določili ZPPDFT. To se izvede na podlagi posredovane veljavne osebne izkaznice ali potnega lista oz. izvirne ali overjene dokumentacije iz sodnega ali drugega javnega registra. V vsakem primeru je potrebno ugotoviti, ne glede na to, ali je stranka fizična ali pravna oseba, in kdo je dejanski lastnik teh sredstev, stranka se mora zato identificirati z njegovim veljavnim uradnim osebnim dokumentom oz. originalno ali overjeno dokumentacijo iz sodnega ali drugega javnega registra. Elementum je upravičen pridobiti podatke o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije ter druge podatke po ZPPDFT, redno spremljati poslovne aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri njem, ter izvajati druga upravičenja in dolžnosti v skladu z ZPPDFT. Elementum je v skladu z določili ZPPDFT zakonsko obvezan, da za vsako stranko naredi arhiv, ki vsebuje podatke o stranki, njenem dejanskem lastniku, naročilih, poslovnem razmerju in transakcijah, v skladu z ZPPDFT in drugimi predpisi.

4. člen - Opozorilo za ponudbo, svetovanje in riziki

Elementum lahko pridobiva individualne analize o stranki in njenem premoženjskemu stanju s strani pogodbenih poslovnih partnerjev, za katere ocenjuje, da so verodostojni in zanesljivi. Kljub skrbni izbiri in oceni pa Elementum ne jamči za popolnost, natančnost in pravilnost vsebine teh analiz, zato za morebitno nastalo škodo, ki bi jo lahko utrpela stranka, ker je upoštevala te informacije ali ker se je nanje zanesla, Elementum ne prevzema nobene odgovornosti. Vse naložbene strategije, ki jih Elementum izdela na osnovi zbranih informacij glede na rizike in realizacijo, mora stranka vedno preveriti sama ali s pomočjo premoženjskega oz. finančnega svetovalca. Informacije, ki jih stranka dobi od Elementum oziroma na njegovi internetni strani, ne predstavljajo niti ponudbe niti svetovanja. Te informacije so izključno kot dodatna pomoč v procesu strankine samostojne odločitve.

5. člen - Svetovanje pred nakupom

Investiranje v plemenite kovine je, kakor vse ostale naložbe, vedno povezano tudi z različnimi oblikami tveganj. Tveganja so npr. padec cen plemenitih kovin, prekratka doba investiranja, nakup s pomočjo kreditov, tveganje nepravilnega hranjenja, daljši dobavni roki, daljši roki pri izplačilih ipd. Upoštevati je potrebno, da pretekli donosi niso garancija za prihodnjo rast cen, zato je priporočljivo, da odločitev za nakup ne temelji zgolj na osnovi preteklih donosov. Prav zaradi tega je pri vseh pomembnih investicijah vedno zelo priporočljivo, da pred odločitvijo in realizacijo investicije stranka pridobi popolnejše informacije o tveganjih in prednostih te investicije, saj ji bo to povečalo pregled in omogočilo boljšo oceno primernosti te vrste investicije. Priporočljivo je, da stranka pred investiranjem analizira osebno situacijo oz. natančno določi, za katere finančne cilje investira in jih razvrsti po pomembnosti. Zato se stranki pred nakupom priporoča posvet s pogodbenim premoženjskim svetovalcem podjetja Elementum.

6. člen – Kvaliteta izdelkov plemenitih kovin

Elementum stranki zagotavlja, da ji bo prodal izdelke iz plemenitih kovin najvišjega standarda oziroma največje čistine, in sicer za naložbeno srebro 999/1000 in za naložbeno zlato 999,9/1000, od svetovno najbolj priznanih kovnic.

7. člen - Skladiščni depozit, lastnina, skupno hranjenje

7.1 Za vsako stranko se v strogo varovanem trezorju v Zürich Airport Free Zone Vault vodi lasten Skladiščni depozit s svojo številko.

7.2 Lastninska pravica nad plemenitimi kovinami, ki so shranjene v Skladiščnem depozitu, ostaja vedno pri stranki. S tem ima stranka stvarno pravico do izročitve, ta pravica pa v primeru stečaja podjetja Elementum dopušča izločitev ter ne podleže zastaranju.

7.3 Podjetju Elementum je dovoljeno, da hrani od stranke deponirane plemenite kovine iz njenega Skladiščnega depozita skupaj s takšnimi Skladiščnimi depoziti drugih strank, ki so enake vrste in iz njihovega depozita (skupno hranjenje). V takšnem primeru ima stranka ustrezno solastniško pravico do celotne shranjene količine. Vsaka stranka lahko zahteva izdajo svojega deleža neodvisno od drugih strank, medtem ko podjetje Elementum s svoje strani lahko opravi izločitev brez sodelovanja drugih strank.

8. člen Začetek veljavnosti pogodbe, trajanje pogodbe, odpoved, pravica do odstopa

Pravilno in popolno izpolnjena ter s stani Elementum online potrjena pristopna izjava in potrjeni splošni pogoji veljajo kot pogodba med stranko in podjetjem Elementum in se sklepa za nedoločen čas veljavnosti. Tako stranka kot tudi podjetje Elementum jo lahko vsak čas odpovesta z odpovednim rokom 14 dni. Odpoved pogodbe vpliva na določbe o vezanosti na naročilo, kot je določeno v 10. členu teh pogojev.

Skupaj z vloženo odpovedjo je stranka dolžna odprodati oz. prevzeti plemenite kovine iz varovanega hranjenja na lokaciji: Zürich Airport Free Zone Vault

Stranka, ki je hkrati potrošnik (tj. fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njene poklicne ali pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v 14-ih dneh odstopi od pogodbe. Zato lahko šele po preteku 14 dni od sklenitve pogodbe podjetje Elementum opravi prvi nakup za stranko. V primeru, če se stranka strinja, in to tudi nedvoumno online potrdi, se lahko to obdobje tudi izniči.

9. člen - Najmanjša količina plemenitih kovin za nakup, prodajo in dobavo v varovano skladišče v Švici
Najmanjši znesek za nakup ali prodajo plemenitih kovin je 25 €. Podjetje Elementum se obvezuje, da bo v skladišče dobavljalo zlate naložbene palice, mase 100 g in čistine 999.9/1000. Nakup se obračuna na kos, in sicer na štiri decimalna mesta (primer: 0,4237 zlate palice mase 100g).
V primeru, da navedene 100g zlate palice ni možno dobaviti, si podjetje Elementum pridržuje pravico do dobave zlate palice z višjo ali nižjo maso, ter čistino 999.9, vendar po enakovredni ceni za stranko, kot če bi dobavili zlato palico mase 100g.

10. člen – Postopek nakupa; popravljanje napak
Slike izdelkov (zlate palice), objavljene na spletni strani, so simbolične.
Nakup oziroma naročilo zlatih palic poteka po korakih, ki so navedeni v nadaljevanju.
Po izpolnitvi osebnih podatkov (davčna številka, mobilna številka, elektronski naslov, ime in priimek, naslov (ulico, hišno številko, poštno številko in kraj) in državo) na spletni strani www.elementum.si/aurora in online potrditvi teh splošnih pogojev, bo stranka preko SMS in elektronske pošte prejela uporabniško ime in geslo za dostop do aplikacije, kjer lahko spremlja svoja naročila, odkupe in trenutno stanje. Direkten dostop do spletne aplikacije je mogoč na izhodiščni spletni strani http://www.elementum.si/vstop-za-uporabnike/ oz. s klikom na menijsko postavko vstop za uporabnike / stranke. Po vstopu v online sistem za stranke, mora, pred začetkom varčevanja v zlatih palicah, stranka še do konca izpolniti in potrditi pristopno izjavo. Popolnoma izpolnjeno pristopno izjavo pregledajo operaterji podjetja Elementum, ki jo, v kolikor je le ta ustrezna, tudi potrdijo. Obvestilo o potrditvi pristopne izjave se stranki pošlje po elektronski pošti, kot tudi označi v online sistemu za stranke. Po potrditvi pristopne izjave stranka lahko nadaljuje z naročili.
Izvajanje naročil oz. postopek nakupa je naveden v 13. členu. V primeru kakršnekoli napake, sprejema podjetje Elementum pisne reklamacije preko elektronske pošte info@elementum.si. Podjetje Elementum se bo trudilo, da bodo morebitne reklamacije rešene v najkrajšem možnem času.

11. člen - Vezanost stranke in Elementum na dano in potrjeno naročilo plemenitih kovin

S potrjeno pristopno izjavo in denarjem za nakup investicijskega zlata, ki ga je stranka nakazala na račun podjetja Elementum, navedenim v začetku teh splošnih pogojev je naročilo za stranko in Elementum obvezujoče ter ga stranka ali Elementum po preteku presečnega datuma (vsak tekoči petek v tednu) ne moreta preklicati. S spletno potrditvijo strankinega naročila s strani Elementum je postopek za nakup plemenitih kovin, ki so predmet naročila, sklenjen, brez možnosti, da od njega odstopi. Stranka je seznanjena z dejstvom, da so cene podvržene dnevnemu nihanju na trgu plemenitih kovin, na katerega podjetje Elementum nima vpliva. Pogoj za izvedbo naročila s strani Elementum je prispelo plačilo s strani stranke. Stranka ima v vsakem primeru možnost odprodati kupljene plemenite kovine po novi dogovorjeni ceni, ki je lahko nižja ali višja, v odvisnosti od gibanja cen na svetovnih borzah. Pogoji odkupa so določeni v 15. členu teh splošnih pogojev.

12. člen - Prepoved najemanja kreditov in zastavitve

Podjetju Elementum je prepovedano, da bi strankine deponirane plemenite kovine na svojo roko zastavljalo tretjim osebam kot varščino za kreditne posle ali da bi jih kako drugače založil.

13. člen – Izvrševanje naročil, časi trgovanja in dobave
Online spletna potrditev pristopne izjave in teh splošnih pogojev ne predstavlja obveznosti za nakup. Obveznost stranke nastane šele ob vsakokratnem prispelem in potrjenem nakazilu denarja na račun Elementuma.
Šele po prejemu nakazila denarja za nakup investicijskega zlata lahko podjetje Elementum preko spletnega sistema potrdi ceno za nakup (v evrih).
Podjetje Elementum za stranke opravi nakup tedensko, in sicer vsak torek. V primeru, da je torek dela prost dan ali da se nakupa zaradi dela prostih dni pri dobaviteljih ne more opraviti, se nakup opravi prvi naslednji delovni dan. Podlaga za nakup so vsa s strani stranke prejeta naročila in popolna vplačila na transakcijski račun podjetja Elementum do predhodnega konca tedna t.j. petka. (primer: cena za nakup, ki se potrdi dne 28.01. bo upoštevana za vsa vplačila ki prispejo na transakcijski račun Elementuma do vključno petka 24.01.)
Podjetje Elementum izstavi stranki potrdilo o nakupu najkasneje v treh delovnih dneh od dneva izvršitve nakupa blaga za stranko.
V primeru višje sile in dogodkov, kot so: nezmožnost potrjevanja cene s strani dobavitelja, mobilizacija, vojna, javni nemiri, naravne katastrofe, stavke ipd., lahko Elementum rok za potrjevanje cene ustrezno prestavi.

13.1. Izdajanje računa

Podjetje Elementum izda (online) račun za naročeno blago najkasneje v roku 7- ih delovnih dni od dobave plemenitih kovin v skladišče v Švici, ki si ga lahko stranka natisne v preglednici online sistema.

13.2. Dobava plemenitih kovin

Če ni posebej označeno, je predviden rok dobave do 4 tedne od potrjenega naročila. Elementum ima pravico izvesti tudi delne dobave, vendar je o tem dolžan obvestiti stranko preko spletnega sistema. Ko se plemenite kovine dobavijo v skladišče, izda podjetje Elementum račun za nakup plemenitih kovin. (pojasnilo: pred dejansko, fizično dobavo plemenitih kovin v skladišče izdaja računa za kupljeno blago ni možna). V tem trenutku preide lastništvo plemenitih kovin na stran stranke (kupca). Dobava se izvaja s profesionalnimi prevozniki in vključuje zavarovanje plemenitih kovin. Kraj storitve nakupa, odprodaje in hranjenja za kupljene plemenite kovine je lokacija brezcarinskega skladišča, Zürich Airport Free Zone Vault.

Šteje se, da je Elementum prišel v zamudo z dobavo, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:
Če se dobavnih rokov ne da držati zaradi težav s preskrbo na mednarodnih trgih plemenitih kovin, delovanja višje sile, naravne katastrofe, epidemije, mobilizacije, vojne, terorizma, upora ali druge nesreče, se prvotno dogovorjeni rok podaljša za 12 tednov. Podjetje Elementum o takšnih zakasnitvah ustrezno obvesti stranko. Zakasnitev dostave ne vpliva na dogovorjene dobavne cene. V izrednem primeru, če dobavitelji podjetja Elementum kljub pogodbeni dolžnosti ne bi mogli dobaviti naročenih in plačanih plemenitih kovin, ima Elementum pravico do odstopa od naročila s povračilom nominalnega zneska na račun stranke. V tem primeru stranka ne more zahtevati povrnitve škode ali uveljavljati kakršnihkoli drugih zahtevkov.

14. člen - Stroški za nakup, varovani transport, prodajo in dodatni stroški

V dogovorjeni nabavni ceni, ki jo plača stranka, so vključeni stroški (še podrobneje so stroški opisani v ceniku): V odkupni ceni, ki jo Elementum izplača stranki na njen račun, so vključeni oz. upoštevani stroški za: Morebitni dodatni stroški, ki bi lahko nastali, se plačajo posebej, in sicer:
15. člen – Stroški hranjenja

Stroški hranjenja v varovanem skladišču se obračunavajo vsakega prvega dne v mesecu za pretekli mesec, v primeru, da je to dela prost dan, se stroški obračunajo prvi naslednji delovni dan. Mesečni strošek hranjenja predstavlja 0,1 % količine kupljenega investicijskega zlata na datum obračuna. Novo stanje količine investicijskega zlata je prikazano z nižjo količino investicijskega zlata na vašem skladiščnem depozitu. Osnova za obračun cene je 'dopoldanski gold fix', ki ga določa LBMA in je objavljen na http://www.lbma.org.uk
Primer: 
staro stanje: 1,2535 zlate investicijske palice
izračun: 1,2535 zlate investicijske palice x 0,1 % =  0,0012 zlate investicijske palice
novo stanje: 1,2535 zlate investicijske palice – 0,0012 zlate investicijske palice = 1,2523 zlate investicijske palice

16. člen – Odkup plemenitih kovin in način izplačila
Stranka v online sistemu vpiše količino zlate naložbene palice, ki jo želi odprodati. Odproda lahko katerokoli količino zlate na naložbene palice, na štiri decimalna mesta natančno.
Podjetje Elementum za stranke opravi odkup in fiksiranje odkupne cene tedensko, in sicer vsak torek. V primeru, da je torek dela prost dan ali da se fiksiranje odkupne cene zaradi dela prostih dni pri dobaviteljih ne more opraviti, se odkup opravi prvi naslednji delovni dan. Podlaga za odkup so vsi prejeti zahtevki za odkup plemenitih kovin oddani s strani stranke do vključno vsakega petka do 23.59 (primer: cena za odkup, ki se fiksira dne 28.01. bo upoštevana za vse prejete zahtevke za odkup oddane s strani stranke do vključno petka 24.01. do 23.59).
Izplačilo za odkup plemenitih kovin se izvede v roku 7 – ih delovnih dni od fiksiranja cene za odkup. Izplačilo se opravi izključno z nakazilom na transakcijski račun stranke.
V primeru višje sile in dogodkov, kot so: mobilizacija, vojna, javni nemiri, naravne katastrofe, stavke ipd., lahko rok za fiksiranje cene in roke za izplačila ustrezno prestavi oz. podaljša.
Stranka lahko v online sistemu zahteva tudi dvig delne ali celotne količine zlatih naložbenih palic, ki jih ima v lasti. Dvig lahko opravi na lokaciji: Zürich Airport Free Zone Vault. Pred prevzemom zlatih palic iz skladišča mora stranka poravnati vse morebitne administrativne stroške, ki nastanejo ob dvigu zlatih naložbenih palic. Stranka lahko zahteva tudi dobavo blaga na drugo lokacijo. Vse stroške transporta, administrativne stroške dviga in ostale morebitne stroške krije stranka.

17. člen - Preverjanje količinskega stanja v hrambi
Elementum letno opravi popis zalog. Pooblaščeni skrbnik dodatno fizično preveri dejansko stanje zalog v skladišču in preverja ujemanje evidence, objavljene s strani podjetja Elementum, z dejanskim stanjem zalog v skladišču. Vsako aktualno poročilo s strani skrbnika bo na vpogled dostopno stranki preko spletnega sistema.
Popis zalog bo opravljen v devetem mesecu vsakega tekočega leta.

18. člen - Opravilna nesposobnost, smrt stranke, pooblastila
18. 1 Če podjetje Elementum razpolaga s kakšnimi dokazi o opravilni nesposobnosti stranke, sme zahtevati predložitev ustreznega potrdila o opravilni sposobnosti stranke z notarsko ali zdravniško overitvijo.

18. 2 V primeru strankine smrti bo podjetje Elementum izročilo plemenite kovine, ki jih je deponirala stranka, samo proti predložitvi pravnomočnega sklepa o dedovanju, izdanega s strani sodišča ali drugega državnega organa, ki je pristojen za opravljanje zapuščinskih zadev, in sicer neposredno na skupnost vseh strankinih dedičev ali pa tretji osebi, ki jo bodo dediči skupno določili oziroma bo kako drugače upravičeno razpolagala s temi plemenitim kovinami.

18. 3 Strankina pooblastila morajo biti v pisni obliki in notarsko overjena s strani pristojne osebe ter se morajo izrecno nanašati na strankino številko skladiščnega depozita. Poleg tega morajo biti nujno izdana za čas do strankine smrti oz. za čas strankinega življenja.

18. 4 Stranka je izrecno seznanjena in soglaša, da v primeru, ko jo pri podpisovanju zastopa zastopnik oz. pooblaščenec, sama odgovarja za veljavnost in obseg pooblastila zastopnika oz. pooblaščenca ter da Elementum v nobenem primeru ne odgovarja za zlorabo ali prekoračitev pooblastila.

18.5 Za morebitne stroške, ki bi lahko nastali podjetju Elementum v zvezi s pravnim razčiščevanjem na osnovi zgoraj navedenih danosti, lahko podjetje Elementum obremeni stranko ali njeno zapuščino.

19. člen - Opozorila in riziki

Cene plemenitih kovin se večkrat na dan spreminjajo. Gibanje cen je odvisno od ponudbe in povpraševanja na svetovnih trgih. Rast cen plemenitih kovin ni mogoče garantirati. Pretekli donosi niso nobena garancija za prihodnost. Bodoče cene so lahko nižje ali višje. Elementum za bodoče gibanje cen ne prevzema nobene odgovornosti. Stranka s podpisom teh splošnih pogojev potrjuje, da je seznanjena z vsemi riziki in priložnostmi pri nakupu plemenitih kovin in zavestno sama prevzema vso odgovornost. Če je stranka tretji osebi namenoma ali ne-namenoma zaupala svoje tajne podatke (geslo in uporabniško ime) za dostop do svojega depoja preko interneta ali če so ji bili ti podatki ukradeni oziroma odtujeni, nosi sama vso odgovornost in posledice. Stranka je sama odgovorna za vse posledice, ki nastanejo zaradi odtujenih podatkov in/ali izdanih pooblastil z njene strani tretjim osebam.

20. člen - Zavarovanje
20.1 Obstaja zavarovalna polica družbe, ki upravlja strogo varovan trezor, po kateri obstaja zavarovalno kritje za izgubo, tatvino, požar, poplavo (izvzeto: višja sila) deponiranih plemenitih kovin v zadevnih prostorih.

20.2. Skrbnik po potrebi preverja (i) obstoj originalne zavarovalne police, (ii) plačevanje zavarovalne premije in (iii) ali zavarovalna vsota zadostuje glede na plemenite kovine, ki so jih deponirale vse stranke.

21. člen - Varovanje podatkov

Podjetje Elementum strogo upošteva varovanje podatkov stranke in temu področju posveča veliko pozornost. Podjetje Elementum obdeluje podatke stranke, stranka pa podjetju Elementum dovoljuje obdelavo podatkov za naslednje namene:

22. člen - V primeru stečaja ali likvidacije družbe Elementum

22.1 Na podlagi dokumentov o lastništvu in izdanih računov ostaja stranka tudi po stečaju družbe Elementum lastnik svojih plemenitih kovin, ki so deponirane na lokaciji: Zürich Airport Free Zone Vault. Plemenite kovine strank se v primeru stečaja družbe Elementum ne zasežejo, temveč se izvzamejo iz stečajne mase družbe Elementum, v skladu z veljavno zakonodajo. Ta pravica do izvzetja ne zastara in jo lahko vsaka stranka v skladu s predpisi samostojno prijavi pri pristojnem sodišču. Kot dokaz za svojo pravico stranki služijo zadnja veljavna potrdila družbe Elementum.

22.2 V primeru združitve družbe Elementum preidejo pravne obveznosti brez nadaljnjega na pravno naslednico družbe Elementum. V lastninskih razmerjih se nič ne spremeni in stranka ostaja še naprej lastnik svojih deponiranih plemenitih kovin s stvarno pravico do izročitve v razmerju do pravne naslednice.

22.3 V primeru likvidacije je za to določen likvidator zadolžen, da poskrbi, da se o likvidaciji obvesti vsako posamezno stranko. Deponirane plemenite kovine se bodisi pripravijo za prevzem s strani stranke, ali pa se po pisnem navodilu in na strankine stroške pošljejo stranki preko priznanega prevoznega podjetja. Vse tiste plemenite kovine, ki jih v času trajanja likvidacijskega postopka ni mogoče pripeljati strankam, se še naprej deponirajo na depozitnem mestu (strogo varovano skladišče) na stroške in na ime stranke. Pooblaščeni skrbnik bo na stroške in v imenu Elementum pooblaščen, da stopi v stik s stranko ali z njenimi dediči, da bi dosegel predajo deponiranih plemenitih kovin.

23. člen - Izvensodno reševanje sporov

Vsak morebitni nesporazum med pogodbenima strankama se lahko po dogovoru reši tudi z izvensodno poravnavo.

24. člen - Sodna pristojnost, uporaba prava

V primeru sodnega spora pogodbeni stranki kot pristojno sodišče dogovorita stvarno pristojno sodišče Republike Slovenije, krajevno pristojno po vsakokratnem sedežu družbe Elementum, Slovenija. Za vse pravne odnose med podjetjem Elementum in stranko velja izključno pravo Republike Slovenije, brez uporabe pravil mednarodnega zasebnega prava in postopka. Uporaba kupnega prava Združenih narodov, vključno s Konvencijo Združenih narodov o pogodbah za mednarodno prodajo blaga (Dunajska konvencija z dne 11. aprila 1980), je izključena.

25. člen - Salvatorična klazula

V kolikor bi kadarkoli neko določilo ali del določila teh splošnih pogojev postalo protipravno, nično, drugače neveljavno ali nezmožno uveljavitve, to ne vpliva na zakonitost, veljavnost ali uveljavitev preostalih določil teh splošnih pogojev, pod pogojem, da splošni pogoji lahko obstajajo tudi brez takšnega določila.

26. člen – Dodatne garancije

Stranka oz. zakoniti zastopnik ali pooblaščenec potrjuje, da: V nasprotnem primeru stranka oz. njen zastopnik ali pooblaščenec odškodninsko odgovarjajo.

27. Spremembe splošnih poslovnih pogojev

27. 1 Podjetje Elementum ima pravico, da kadarkoli spremeni ali dopolni te splošne pogoje. Morebitne spremembe in dopolnila splošnih poslovnih pogojev se objavljajo pisno na v spletnem (on-line) sistemu. Spremembe in dopolnila s strani podjetja Elementum so veljavna , ne glede na to, ali se stranka z njimi strinja; če se stranka z njimi ne strinja, ima pravico v roku 14 dni po spremembi splošnih pogojev odstopiti od pogodbe.

27. 2 Morebitne spremembe in dopolnila s strani stranke morajo biti pisno sprejeta s strani podjetja Elementum.

28. člen – Potrditev o poznavanju, razumevanju in priznavanju pogodbenih določil.

Stranka s spletno potrditvijo teh splošnih pogojev potrjuje, da jih je v celoti zelo pozorno prebrala, jih popolnoma razume in se v vseh točkah strinja z njihovo vsebino.
Stranka se odpoveduje pravici izpodbijati določila splošnih pogojev v celoti ali delno oziroma nasprotovati uveljavitvi ali izpolnitvi teh splošnih pogojev ali njihovih delov ali oporekati pravni veljavnosti z argumentom, da ni bila seznanjena z določili teh splošnih pogojev ali z njihovim pomenom ali učinkom.

Internet, dne 08.06.2023